Month: December 2014

งานประชุมกรรมการชมรมฯ ชุดปัจจุบันครั้งที่ 1Board of TSAR first meeting.

28 พฤศจิกายน 2557, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการชมรมวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์แห่งประเทศไทย นำโดย รศ.สพ.ญ.ดร. เกษกนก ศิรินฤมิตร และคณะกรรมการอันประกอบไปด้วย รศ.น.สพ.ดร. เผด็จ ธรรมรักษ์ อ.น.สพ.ดร.ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย ส.พญ. ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์ สพ.ญ.ดร. อัมพิกา ทองภักดี ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ อ.สพ.ญ. อัจจิมา จันท์แสนโรจน์ อ.น.สพ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนรายละเอียดของชมรม รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา และร่วมวางแผนงานสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของชมรมในปี 2558 ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับถัดไป

Copyright © 2018. All rights reserved.