Members

สมาชิกปัจจุบันMembers

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย/บริษัท
1 รศ.น.สพ.ดร. เผด็จ ธรรมรักษ์ จุฬาฯ
2 รศ.น.สพ.ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ ม. เกษตรศาสตร์
3 รศ.น.สพ.ดร. กัมพล แก้วเกษ ม. มหิดล
4 รศ.สพ.ญ.ดร. เกวลี ฉัตรดรงค์ จุฬาฯ
5 สพ.ญ.ดร. ปวีณา ธุวะนุติ จุฬาฯ
6 ผศ.สพ.ญ.ดร. ศยามน ศรีสุวัฒนาสกุล จุฬาฯ
7 อ.เปล่งศรี อิงคนินันท์ จุฬาฯ
8 รศ.น.สพ.ดร. ไพศาล เทียนไทย จุฬาฯ
9 อ.น.สพ.ดร. นัทธี อ่ำอินทร์ จุฬาฯ
10 อ.น.สพ.ดร. ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์ จุฬาฯ
11 สพ.ญ.ดร. อัมพิกา ทองภักดี องค์การสวนสัตว์ฯ
12 ผศ.สพ.ญ.ดร. สุกัญญา มณีอินทร์ ม. มหิดล
13 อ.น.สพ.ดร. จำลอง มิตรชาวไทย มท. มหานคร
14 ศ.น.สพ.ดร. อรรณพ คุณาวงษ์กฤต จุฬาฯ
15 ศ.น.สพ.ดร. มงคล เตชะกัมพุ จุฬาฯ
16 รศ.น.สพ.ดร. ชัยณรงค์ โลหชิต จุฬาฯ
17 รศ.สพ.ญ.ดร. สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ม. ขอนแก่น
18 รศ.สพ.ญ.ดร. เกษกนก ศิรินฤมิตร ม. เกษตรศาสตร์
19 รศ.น.สพ.ดร. จตุพร กระจายศรี มท. มหานคร
20 รศ.สพ.ญ.ดร. อรสิริ ชื่นทรวง จุฬาฯ
21 นายธนู ภิญโญภูมิมินทร์ ม. เกษตรศาสตร์
22 รศ.น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร ม. เชียงใหม่
23 Prof.Dr. Noboru Manabe University of Tokyo
24 Prof.Dr. Kei-ichiro Maeda Nagoya University
25 Prof.Dr. Hiroko Tsukamura Nagoya University
26 Prof.Dr. Seiji Katagiri HokKaido University
27 Prof.Dr. Yoko Kato Kinki Univerisity
28 รศ.น.สพ.ดร. สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ จุฬาฯ
29 อ.น.สพ.ดร. ศิริวัฒน์ ทรวดทรง จุฬาฯ
30 ผศ.น.สพ.ดร. ธีรวัฒน์ ธาราศานิต จุฬาฯ
31 อ.สพ.ญ.ดร. อนงค์นาฏ อัศวชีพ จุฬาฯ
32 ผศ.ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย มท. สุรนารี
33 อ.ดร. สรรเพชญ โสภณ มท. มหานคร
34 น.สพ.ดร. สโรช แก้วมณี ม. มหิดล
35 อ.สพ.ญ.ดร. สุกัญญา ลีทองดี ม. มหาสารคาม
36 รศ.น.สพ.ดร. ธีระ รักความสุข ม. เกษตรศาสตร์
37 อ.ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ม. เกษตรศาสตร์
38 อ.สพ.ญ.ดร. จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ ม. เกษตรศาสตร์
39 น.สพ.ดร. ชาญยุทธ ตรีทิพย์สกุล จุฬาฯ
40 สพ.ญ. ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม จุฬาฯ
41 สพ.ญ. ณิโคล ศิริโศภิษฐ์ เมห์ล จุฬาฯ
42 น.สพ. เนติ์ ตันประดิษฐ์ จุฬาฯ
43 อ.สพ.ญ. อัจจิมา จันท์แสนโรจน์ จุฬาฯ
44 น.สพ. ณัฐกาญจน์ แกล้วเขตต์การ จุฬาฯ
45 อ.สพ.ญ. ธัชฎาพร ไชยคุณ จุฬาฯ
46 สพ.ญ.ดร. ณัฏฐา กลิ่นคำหอม จุฬาฯ
47 น.สพ. พรรษวุฒิ สุดใจดี จุฬาฯ
48 สพ.ญ. ปาณิสรา คุณกิตติ จุฬาฯ
49 สพ.ญ.ดร. พิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์ จุฬาฯ
50 อ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชัย จุฬาฯ
51 อ.สพ.ญ. ดวงกมล ภูพิชญ์พงษ์ จุฬาฯ
52 สพ.ญ.ดร. ศิริรักษ์ บัวพึ่ง จุฬาฯ
53 น.สพ. สฤษฎ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์ จุฬาฯ
54 น.สพ. ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ จุฬาฯ
55 สพ.ญ. ชมนาท ทองกิตติดิลก จุฬาฯ
56 อ.สพ.ญ.ดร. เอมอร โอฬารรัตน์มณี จุฬาฯ
57 อ.สพ.ญ.ดร. สร้อยสุดา โชติมานุกูล จุฬาฯ
58 น.ส. จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร จุฬาฯ
59 อ.สพ.ญ. ศุทธิวีร์ เจิมประไพ ม. เกษตรศาสตร์
60 นายจิตรกร วิริยะรัมภะ ม. เกษตรศาสตร์
61 นายกรไชย กรแก้วรัตน์ ม. เกษตรศาสตร์
62 น.ส. กาวิล นันท์กลาง ม. เกษตรศาสตร์
63 น.ส. ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ ม. เกษตรศาสตร์
64 น.ส. สุดธิษา เหล่าเปี่ยม ม. เกษตรศาสตร์
65 นายพีรยุทธ นิลชื่น ม. เกษตรศาสตร์
66 นายภูเบศวร์ เศรษฐสุข ม. เกษตรศาสตร์
67 นายอรรถวุฒิ ปลัดพรหม ม. เกษตรศาสตร์
68 ผศ.น.สพ.ดร. สมชัย สัจจาพิทักษ์ ม. เกษตรศาสตร์
69 อ.น.สพ. นรุตม์ ทะนานทอง ม. เกษตรศาสตร์
70 อ.สพ.ญ.ดร. กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ ม. เกษตรศาสตร์
71 ส.พญ. ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์ ม. เกษตรศาสตร์
72 สพ.ญ. ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย รพ. สัตว์ ม. เกษตรศาสตร์
73 น.ส. ธีวรา พงษ์นิมิตร มท. สุรนารี
74 น.ส. นุชจรินทร์ ศรีปัญญา มท. สุรนารี
75 น.ส. กาญจนา ปัญญาไว มท. สุรนารี
76 น.ส. ทฤษฎี คำหล่อ มท. สุรนารี
77 น.ส. กนกวรรณ ศรีรัตนา มท. สุรนารี
78 นายต้น ย่อยสูงเนิน มท. สุรนารี
79 นายอนวัช แสงมาลี มท. สุรนารี
80 Yuan Yuan Liang มท. สุรนารี
81 อ.สพ.ญ.ดร. วาสนา ไชยศรี ม. เชียงใหม่
82 อ.สพ.ญ.ดร. อัจฉราวรรณ ทาคำถา ม. เชียงใหม่
83 อ.น.สพ.ดร. วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา ม. เชียงใหม่
84 ผศ.น.สพ.ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ม. มหิดล
85 สพ.ญ. นวรัตน์ ประไพวรรณ ม. มหิดล
86 อ.น.สพ.ธนากร พจน์ประสาท มท. มหานคร
87 น.สพ. วิวรรธน์ ตรีครุชพันธ์ รพ. สัตว์รัตนโกสินทร์
88 น.สพ. คมกฤช เอกฉัตร บ. เบทาโกร
89 น.สพ. พิชัย จ้อยแพง บ. บีเอฟ ฟีด
90 พ.ต.ญ. สุธาทิพย์ พันธ์เอี่ยม กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์
91 สพ.ญ. ศิริพร เหรียญทอง ธุรกิจส่วนตัว
92 สพ.ญ. แก้วตา สัตยาประเสริฐ มท. มหานคร
93 ดร. ปริญญา วิไลพันธ์ บ. เบทาโกร
94 สพ.ญ. ทิวากร ศิริโชคชัชวาล บ. Finnor-Asia Co., Ltd.
95 สพ.ญ. อัจฉรา ภูพวก ม. ขอนแก่น
96 น.สพ. ธีระกุล นิลนนท์ ม. ขอนแก่น
97 น.สพ. ธนพล หนองบัว ม. มหาสารคาม
98 สพ.ญ. วีริธินา วิศาลเวทย์ ม. มหาสารคาม
99 น.ส. อารีย์ ไหลกุล ม. เกษตรศาสตร์
100 น.ส. สุขุมาล พฤกษ์อุดม ม. เกษตรศาสตร์
101 สพ.ญ. รักตาภา ใบสีจวง มท. มหานคร
102 ผศ.น.สพ. พงษ์ธร สุวรรณชาติ ม. ขอนแก่น
103 น.สพ. ชัยวัฒน์ จรัสแสง ม. ขอนแก่น
104 น.ส. พัชรจราวรรณ สุขเทียบ ม. ขอนแก่น
105 น.ส. สุจิรา ธรรมวัง ม. ขอนแก่น
106 นายสุวลักษณ์ ศรีสุภา ม. ขอนแก่น
107 นายทศพล อรัญญา ม. ขอนแก่น
108 น.ส. นวรัตน์ ผอบงา ม. ขอนแก่น
109 น.ส. จินตนา สู่เสรีดำรง องค์การสวนสัตว์ฯ
110 นายชาตรี ชำนาญดี ม. ขอนแก่น
111 น.ส. รุ่งทิพย์ อินทะศรี องค์การสวนสัตว์ฯ
112 นายธนพล หนองบัว ม. มหาสารคาม
113 น.ส. เมทิตา สัสดี ม. เกษตรศาสตร์
114 นายคมกริช ตาตินิจ บ. ซีวา
115 อ.น.สพ. ณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล จุฬาฯ
116 ผศ.น.สพ. ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล จุฬาฯ
117 สพ.ญ. ชลลดา อานันท์รัตนกุล บ. ซีวา
118 น.สพ ณฐนน หุ่นเจริญ บ. ซีวา
119 รศ.น.สพ.ดร.วิชัย ทันตศุภารักษ์ จุฬาฯ
120 น.สพ.สำเริง วรศรี
121 น.สพ.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
122 น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล
123 น.สพ.ไพฑูรย์ สายแวว
124 รศ.น.สพ.ดร.ปราจีน วีรกุล จุฬาฯ
125 น.สพ.พีระพงษ์ สำราญทรัพย์
126 น.สพ.วินัย แก้วละมุล จุฬาฯ
127 อ.สพ.ญ.ดร.นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์ จุฬาฯ
128 อ.น.สพ.ดร.ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย
129 ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
130 ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช จุฬาฯ
131 นางการุณ เสนชู
132 สพ.ญ.ดร. คคนางค์ บูรณอำนวย
133 อ.สพ.ญ.ดร.ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ
134 สพ.ญ.มรกต นันทไพฑูรย์
135 สพ.ญ.กนกวรรณ ธรรมประดิษฐ์
136 สพ.ญ.กาญจนรัตน์ มั่นคง
137 สพ.ญ.ดร.นิธิรา อนัคกุล
138 ผศ.น.สพ.ดร.ธีรยุทธ แก้วอมตวงศ์
139 อ.สพ.ญ.ดร.พนิดา ชนาภิวัตน์
140 สพ.ญ.วัลยา ทิพย์กันทา
141 น.สพ.พชระ เพียรอดวงษ์
142 อ.น.สพ.ดร.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่
143 สพ.ญ.ปานจันทร์ สิทธิเจริญชัย
144 สพ.ญ.ฐิติรัตน์ ไชยมี
145 สพ.ญ.ศราวณี ขันมณี
146 สพ.ญ.พรรณธิภา บริกัปปกุล
147 สพ.ญ.เพราพิลาส ภักดีดินแดน
148 อ.สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
149 Kazuhiro Kikuchi
150 Dr.Satoko Matoba
151 Muhammad Zahid Tahir
152 ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์
153 ผศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์
154 น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
155 อ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่นเมือง
156 รศ.สพ.ญ.ดร.เจนนุช ว่องธวัชชัย
157 น.สพ.ทักษะ เวสารัชชพงศ์
158 น.สพ.ณฐวุฒิ คณาติยานนท์
159 นายวินัย สุวณิชย์เจริญ
160 นายณรงค์กร เกษมสุข
161 นายชัยณรงค์ ปั้นคง
162 ผศ.ดร.ศิริรักษ์ จันทครุ
163 นางสาวคณนา หรั่งประเสริฐ
164 อ.น.สพ.ดร.กาจ โชคชัยอุสาหะ
165 นายคงสภา ธราวุธ
166 คุณสุดธิษา เหล่าเปี่ยม
167 อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์
168 นายอดิเทพ คอลพุทธา
169 คุณสุธี รัตนภิรมย์
170 สพ.ญ.ดารกา ทองไทยนันท์
171 สพ.ญ.อารยา ตั้งสุนทรธรรม
172 คุณสุภณัฐ บุญญาสิทธิ์โสภา
173 คุณจุฑามาศ เล็กลับ
174 นายนิติพล ศรีอ่อนรอด
175 นางสาวธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล
176 นายวรพัฒน์ ก้อนทอง
177 นางสาวศิริลักษณ์ ลัคนหัสพร
178 นางสาวกรรณธพรรณ อุบลรัตน์
179 คุณมณทิรา ยศพล
180 นางสาวอังศุมาลิน ใจสว่าง
181 คุณอรสา พระลักษณ์
182 นายสุพจน์ อาวสกุลสุทธิ
183 Ashit Kumar Paul
184 Vutha Pheng
185 คุณภัทรวดี ศุภกิจวณิชกุล
186 คุณนรินทิพย์ บัคแลนด์
187 นางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง
188 นายอรรถสิทธิ์ ว่านวัฒน์
189 นางสาวดวงนภา ชัยนะกุล
190 นายภูมิจิตติ์ ไชยนันตา
191 นางสาวรัชนันท์ เซียวรกุล
192 นางสาวภัทรวดี ธรรมสถิต
193 นายวรเศรษฐ์ คูวิจิตรสุวรรณ

ใบสมัครApplication form

Copyright © 2018. All rights reserved.